zondag 2 mei 2010

The Dutch Sahara

Just a few shots from a walk in April through the 'Loonse- en Drunense Duinen', a region often refered to as the Dutch Sahara.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten